Podmienky použitia

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie akejkoľvek časti bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa servera je zakázané, pokiaľ nie je uvedené inak.

Prehlásenie

Prevádzkovateľ kabes.sk vyvíja maximálne úsilie v snahe dosiahnuť plnej použiteľnosti, správnosti a úplnosti obsahu týchto stránok. Nenesie však zodpovednosť za následné škody alebo ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nedostupnosti týchto stránok alebo využitím či zneužitím akejkoľvek informácie z týchto stránok.

Obsah

Dokumenty a grafika uverejnená na tomto serveri môže obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Informácie sú priebežne dopľňané a menené. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek robiť vylepšenia a/alebo úpravy do produktov a postupov, ktoré sú tu popísané.

Tieto stránky môžu obsahovať informácie vzťahujúce sa k rôznym novinkám z oblasti ekonómie a účtovníctva. Tieto informácie majú len informatívny charakter a všetci autori týchto článkov musia byť uvedený.

Odkazy

Obsah týchto stránok môže obsahovať odkazy, ktoré Vám dovolia opustiť tieto stránky a prejsť na stránky tretích strán.  Uvedenie takýchto odkazov na týchto stránkach, nevyhnutne neznamená, že kabes s.r.o tieto stránky podporuje, alebo schvaľuje ich obsah.